POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TUPESY

Vyjádření
Tento digitální povodňový plán obce Tupesy IDdPP:10725 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Tupesy podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15.
Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005) tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště.
Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Tupesy a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz.


Vodní toky

Zlechovský potok

Tupeský potok - měřící bod - výška hladiny

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM053231/2013-219/Ro
ze dne 19.11. 2013

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín

Č. j.: LCR957/005393/2013 ze dne: 24. 10. 2013

Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad

Č. j.: MUUH-OŽP/91287/2013/SchE ze dne: 04. 12. 2013


Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze

Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 07.2020
organizační část 07.2020
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020

Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:

Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07.2020
offline verze 07.2020
digitalizovaná verze 07.2020
databáze POVIS 07.2020