Stupně povodňové aktivity

V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.


Tab. 3 Stupně povodňové aktivity na hlásných profilech „C“ pro Tupesy

Alternate

Tok - Profil SPA Stav [cm]
Zlechovský potok
HP C7 TU v ř.km 5,772
Tupesy - most č. 4222-1 hlavní křižovatka
I. 65
II. 125
III. 175

Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity slouží stavy hladin na rozhodných vodočtech.


I. stupeň povodňové aktivity (I. SPA)

Stav na vodočtu - zelená značka - zvýšená hladina - bdělost

1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uherské Hradiště, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK Tupesy.


II. stupeň povodňové aktivity (II. SPA)

Stav na vodočtu - žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost

1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uherské Hradiště, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK Tupesy.


III. stupeň povodňové aktivity (III. SPA)

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) obce

1. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na jednom z rozhodných hlásných profilů a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v obci a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uherské Hradiště, avšak PK obce není ještě přítomna na stanovišti PK Tupesy.